Integritetspolicy

Integritetspolicyn är ett direkt utdrag från retail-data.com, eftersom denna hemsida är ett träningsverktyg gäller samma integritetspolicy som finns hos retail-data. Det ända som skiljer sig är cookies; webbutveckling.net använder inga kakor som en besökare behöver oroa sig för. Dessa cookies dyker endast upp vid inloggning på hemsidan, någonting endast administratörer kan göra; och även då är det endast sessionskakor som används för att hålla användaren inloggad.

Integritetspolicy
För Retail Data Sundsvall
AB är personlig integritet viktigt. För oss är det högt prioriterat att
du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss.
Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av skydd för dina
personuppgifter.

Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som
personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och kunders
personuppgifter enligt (EU) 2016/679, den allmänna
dataskyddsförordningen (GDPR). Vi beskriver också dina rättigheter och
hur du kan göra dem gällande.

Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Alla
uppgifter som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person
som är i livet är en personuppgift. Det är exempelvis namn,
e-postadresser och personnummer men också bilder och användarnamn i
digitala medier.

Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som sker med
personuppgifterna i IT-system, oavsett om det handlar om mobila enheter
eller datorer. Det handlar till exempel om insamling, registrering,
läsning, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering m
m. I vissa fall kan även åtgärder som sker utanför IT-systemen ses som
behandling. Det gäller när personuppgifter ingår i register.

Personuppgiftsansvarig
Retail Data Sundsvall AB,
org nr: 556772-0619 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifterna och ansvara för att sådan behandling sker på korrekt
och lagligt sätt.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Vi
behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer
och din befattning. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att
tillhandahålla de tjänster och produkter du har begärt eller deltagande i
en utbildning, arbetsträning eller någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
. Vi kommer även att behandla dina personuppgifter för att vårda och
administrera vår relation med er.

Vi kan även komma att informera dig om våra kurser, evenemang och
annat som vi finner ligga i såväl ditt som vårt intresse. Det kan också
förekomma att vi skickar ut enkäter för att utvärdera kurser, seminarier
och andra aktiviteter eller tjänster. Därutöver kan vi även komma att
använda dina personuppgifter för att informera dig om produkter och
tjänster som vi erbjuder och som kan vara av intresse för dig.

Retail Data Sundsvall AB behandlar alltid dina personuppgifter i
enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter
då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på
din begäran om service eller då vi har ett annat legitimt och berättigat
intresse av att behandla dina personuppgifter, till exempel ett
intresse av att få marknadsföra våra tjänster.

Om Retail Data Sundsvall AB skulle behandla dina personuppgifter för
något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt
samtycke i förväg. Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska att
tillhandahålla, till exempel för att vi ska kunna tillhandahålla en
tjänst eller fullgöra en annan begäran från dig. Detta kommer då att
anges eller framgå i samband med att uppgifterna samlas in.

Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?
Insamling
av dina personuppgifter sker exempelvis då du anger dina uppgifter i
samband med att du efterfrågar tjänster och/eller produkter från oss
eller tar kontakt med oss i olika ärenden, fyller i formulär, anmäler
dig för att få nyhetsbrev, deltar på seminarier och andra event. Ibland
hämtar vi uppgifter från tredje part. Det gäller t ex. uppgifter från
Skatteverket, allabolag.se eller andra externa sidor.

Kakor (cookies)
Vår webbplats använder kakor
(cookies). Vi måste enligt lag informera våra besökare om detta, vad
kakorna används till och hur man kan välja bort dem. Mer information
hittar du här https://www.retail-data.com/cookies.

Personuppgiftsbiträden
I en del situationer är
det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt
arbete. Det handlar exempelvis om att vi använder oss av
redovisningskonsulter. De är att betrakta som personuppgiftsbiträden
till oss och vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal i dessa fall.

Retail Data Sundsvall AB kontrollerar självklart alla
personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga
garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter samt
tecknar personuppgiftsbiträdesavtal.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi
delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är
självständigt personuppgiftsansvariga. Det kan handla om myndigheter,
till exempel Skatteverket. När dina personuppgifter delas med en aktör
som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens
integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Vi kan komma att anlita leverantörer och partners att utföra
uppgifter för Retail Data Sundsvall AB:s räkning, till exempel för att
tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring,
analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att
dessa mottagare får tillgång till dina personuppgifter.

Retail Data Sundsvall AB kan även komma att lämna ut personuppgifter
till tredje part, som till exempel polisen eller annan myndighet, om det
rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut
sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi
sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för
respektive ändamål. Vi har utarbetat gallringsrutiner för att
säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för
det specifika ändamålet. Hur lång lagringstiden kan bli är olika
beroende på ändamål med behandlingen och hur länge uppgiften är
nödvändig för ändamålet. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt
gallra eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att
koppla dem till dig. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av
lagstiftning till exempel sparas minst sju år medan uppgifter om
exempelvis specialkost raderas så snart evenemanget är avslutat.

Förändringar av integritetspolicy
Vi förbehåller
oss rätten att genomföra ändringar av denna integritetspolicy. När
ändringar sker publiceras detta på hemsidan www.retail-data.com genom
att ny integritetspolicy finns tillgänglig.

Externa webbplatser
Retail Data Sundsvall AB:s
hemsida kan innehålla länkar till externa webbplatser som drivs eller
ägs av annan part. Dessa tredjeparts webbplatser har sina egna,
oberoende sekretessregler. Vi tar inte ansvar för behandlingen av
personuppgifter som förekommer på dessa webbplatser.

Vilka är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Här listar vi dessa rättigheter.

– Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång) Om du vill veta vilka
personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång
till uppgifterna. När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa
en del frågor för att se till att det blir en effektiv hantering av din
begäran. Vi kommer också vidta åtgärder för att säkerställa att
uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person.

– Rätt till rättelse Om du upptäcker att något är fel har du rätt att
begära att dina personuppgifter rättas. Du kan också komplettera
eventuellt ofullständiga personuppgifter. I vissa fall kan du göra
korrigeringar själv, vilket vi då informerar dig om.

– Rätt till radering Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bland annat om:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.
  • Du invänder mot en intresseavvägning vi gjort baserat på vårt
    berättigade intresse, där ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt
    berättigade intresse.
  • Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt.
  • Personuppgifterna har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för.
  • Om uppgiften inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke.

Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala
skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa
personuppgifter. Det kan också vara så att behandlingen är nödvändig för
att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga
anspråk.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att
vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du exempelvis begär
rättelse eftersom du anser att personuppgifterna vi behandlar är
felaktiga kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver
för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Om, och när, vi inte längre behöver dina personuppgifter för de
fastställda ändamålen är vår rutin normalt att uppgifterna raderas. Om
du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande
eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av
uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte rensar
och raderar dina uppgifter.

Om du har gjort en invändning mot personuppgiftsbehandling vi gör med
stöd av en intresseavvägning som rättslig grund kan du begära begränsad
behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra
berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få
uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får
vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att
fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att
skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Du
har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter
som bygger på en intresseavvägning. Du har också alltid rätt att slippa
direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet
Du har som
registrerad rätt till dataportabilitet (överföring av personuppgifter)
om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på
ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig. En förutsättning
för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske
automatiserat.

Hantera dina rättigheter
Ansökan om
registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter
ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av den utdraget avser.
Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30
dagar. Maila till info@retail-data.com. Mailet ska i möjligaste mån
skickas från den mailadress du är registrerad med hos Retail Data
Sundsvall AB.

Hur hanterar vi personnummer?
I möjligaste mån
undviker vi att behandla personnummer. I vissa fall är det dock
motiverat med hänsyn främst till att vi behöver ha en säker
identifiering. Vad avser behandling av personnummer i form av
organisationsnummer för enskild näringsverksamhet så krävs denna
behandling för debitering samt koppling mot exempelvis avtal och
tjänster då organisationsnumret utgörs av personnumret.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Retail Data
Sundsvall AB arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter
hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som
organisatoriska skyddsåtgärder.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter
Om
du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i
enlighet med ovan rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss
på: info@retail-data.com.

Tillsynsmyndighet
Datainspektionen är ansvarig
myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring
dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta
Datainspektionen, se www.datainspektionen.se.